Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Storebox Storage Facilities
Melkerijstraat (einde)
3550 Heusden-Zolder
T +32 (0)11 78 10 07
M +32 (0)499 75 03 71
Info@storebox-opslag.be

Disclaimer

De gepubliceerde gegevens en verstrekte informatie op de site van Immocel NV (met handelsbenaming Storebox) zijn exclusief eigendom van Immocel NV (met handelsbenaming Storebox).  Het systematische vergaren of het inwinnen voor commerciële doeleinden van gegevens die op onze site verschijnen is streng verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Immocel NV (handelsbenaming Storebox) kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie meegedeeld op haar site, en meer bepaald voor schrijffouten of verkeerde vermeldingen betreffende de te huur aangeboden ruimtes. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele (on)rechtstreekse schade die u erdoor zou oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

wanneer wij een link plaatsten naar een andere website, impliceert dit niet dat wij de inhoud van deze andere website goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens doen wij het nodige zodat dit veilig kan gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

De inhoud van onze website kan op elk ogenblik aangepast worden in functie van de verhuur. De te huur aangeboden ruimtes kunnen bijgevolg niet beschouwd worden als een aanbod. Steeds dient een overeenkomst te worden opgesteld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.