Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met data dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. U zal op deze wijze sneller kunnen inloggen en eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen. Zo hoeft u niet bij ieder bezoek aan deze website uw persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen.

Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen met betrekking tot deze cookies te configureren. U kan de browser configureren zodat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Privacyverklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Immocel NV (hierna genoemd “STOREBOX” (handelsbenaming), “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. 

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i)onze website http://www.storebox-opslag.be/(hierna genoemd de “Website”) en (ii)alle (commerciële) relaties tussen STOREBOX en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die STOREBOX verzamelt, alsook over de wijze waarop STOREBOX deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

STOREBOX wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i)de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii)de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii)de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. 

-       Het bezoeken van de website 

-       Het beroep doen op de diensten van STOREBOX

-       Het aankopen van producten/goederen

-       Het inschrijven op de nieuwsbrief

-       Enige communicatie met STOREBOX

-       Het inschrijven voor seminarie, webinar, event, etc.

-       Het downloaden van een blog, e-book, etc.

-       Etc.  

impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop STOREBOX uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policyvan STOREBOX.

1. Soorten persoonsgegevens

STOREBOX kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam 
 • Voornaam 
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Woonadres
 • Rijksregisternummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Rekeningnummer
 • Rijbewijs
 • Fax
 • Accountnaam
 • Wachtwoord
 • Klantennummer
 • Camerabeelden 
 • Bedrijfsnaam 
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Communicatievoorkeur
 • IP-adres
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan STOREBOX (bv. tijdens correspondentie)
 • Etc.

STOREBOX verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal STOREBOX, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat STOREBOX toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de website
 • Een samenwerking met STOREBOX
 • Het aanmaken van een account
 • Correspondentie met en uitgaande van STOREBOX
 • Het opvragen van een offerte 
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de website)
 •  Het gebruik dat u maakt van de diensten van STOREBOX, al dan niet middels de Website, en al dan niet via een mobiel apparaat
 •  Het inschrijven voor webinars, events, seminars, etc;
 •  Het uitwisselen van business cards
 •  De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u de klantendienst contacteert)

De door STOREBOX verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

3. Gebruik persoonsgegevens

STOREBOX kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 • De uitvoering van een overeenkomst met STOREBOX (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden 
 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • Follow-up na een meeting
 •  De opmaak van een offerte (en het versturen ervan) 
 • Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen)
 •  Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 •  Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 •  Bevestiging van inschrijving voor een webinar, seminar, event, etc.

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met STOREBOX of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op STOREBOX rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van STOREBOX of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent

4. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

STOREBOX zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomsten de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, bewakingsfirma, verzekeringsmaatschappij, externe IT-consultant en externe dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat STOREBOX in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. 

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat STOREBOX uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer STOREBOX hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii)ter vrijwaring en verdediging van de rechten van STOREBOX.
 • Wanneer STOREBOX of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die STOREBOX heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.
 • In alle overige gevallen zal STOREBOX uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft bekomen en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

5. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i)de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii)passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

6. Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii)door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart STOREBOXuw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’. 

7. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (STOREBOX wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met administratie@building-partners.be.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. 

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten/producten/goederen van STOREBOX meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van STOREBOX.

8. Beveiliging persoonsgegevens 

STOREBOX verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i)ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii)verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

STOREBOX zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenters in de EU en Onsite.

Niettegenstaande (i)het veiligheidsbeleid van STOREBOX, (ii)de controles die zij uitvoert en (iii)de handelingen die zij stelt in dit kader, kaneen onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat STOREBOX in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen. 

9. Update Privacy Verklaring

STOREBOX is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

10. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. STOREBOX draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

11. Contacteer STOREBOX

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop STOREBOX uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: info@storebox-opslag.be
Via de post: Immocel NV (handelsbenaming Storebox), Obbeekstraat 20, 3550 Heusden-Zolder

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop STOREBOX deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop STOREBOX uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.